SHIPPING POLICY

DELIVERY METHODS

Pickup
Check with the Pickup may take no earlier than 2 hours after ordering. Always get a confirmation from the staff time, orders may take during working hours. In after hours by appointment.
DELIVERY IN PRAGUE
The seller is also a carrier. The goods are delivered to the specified location is passed to the recipient next day after placing order betwen 7:00 to 20:00. Information on the location of the carrier, the term of delivery is available upon request. It is necessary that the buyer carefully check the accuracy of addresses, phone numbers, and other characteristics that affect the accuracy and speed of delivery. 

Delivery fee is 149 Kč in Prague.

The recipient must be present at the specified location during the delivery. If the recipient is not available, the carrier may transfer the goods to another person who is in the place of delivery, based on the written confirmation. This does not apply if the purchaser in writing indicated that the goods must be transferred to the recipient in his own hands. The carrier is not obliged to verify the identity of the recipient.
If the recipient refuses to accept the goods, or goods delivered, in particular because of the inaccurate or nonexistent addresses, absence of the recipient or other authorized person, which would be in accordance with these terms and conditions at the place of delivery of the goods, for transmission, the carrier must without delay inform the buyer or a Seller and wait for further instructions. Possible costs associated with further action shall be the buyer if other instructions are not reported to the carrier within 10 minutes or if there is no possibility to carry out these instructions, the carrier returns the item back to the seller. Obligations of the carrier to deliver the goods is carried out by returning the goods to the seller. The return of the goods to the seller or change the delivery address entered in the account in accordance with tariffs.
In the case of lack of the recipient in the specified place of delivery can be re-delivery of goods. If re-delivery of goods caused by incorrect or incomplete data in the contacts the recipient during the ordering process, the seller includes the cost of re-delivery of the double standard fare cost of delivery. Repeated delivery of goods is carried out as soon as possible after payment or at a time when the recipient is at the address. The fee can be paid in person at one of the shops or online. In the case of non-payment by the Buyer, the goods are deemed to be delivered, even if there was no transfer of the goods recipient.

Some packages can be divided into several. Shipping cost remains unchanged.
Payment Methods
Any payment method can be selected before the delivery method is selected.
Prepayment – If you select this option, you will receive pledge sheet with all the data for payment. Order execution will begin upon receipt of payment to the bank account 
Cash – paid in cash on Pickup.

 DRUHY DOPRAVY

OSOBNÍ ODBĚR
Objednávku při osobním odběru je možné vyzvednout nejdříve do 2-hodin. Vždy vyčkejte pokynu personálu. Objednávky lze vyzvedávat “pracovní doba”, mimo tuto dobu po dohodě.
DORUČENÍ PO PRAZE
Dodavatel je zároveň i přepravcem.  Zboží je doručeno na sjednané místo a vydáno příjemci v přepravní lhůtě, den nasledujuci po objednani mezi 7:00 a 20:00.  Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě předává dopravci prodávající na základě objednávky kupujícího. Vždy je třeba, aby kupující důkladně zkontroloval správnost adresy, telefonních čísel a dalších specifikací, které ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží.
Příjemce musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě. Není-li příjemce přítomen, může dopravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. Toto neplatí, pokud si kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno příjemci do vlastních rukou. Dopravce není povinen kontrolovat totožnost příjemce.

Poplatek za doručení po Praze činí 149 Kč
V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo že zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat je dopravce povinen neprodleně informovat kupujícího nebo prodávajícího a vyčkat sdělení dalších instrukcí. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující. Nebudou-li další instrukce dopravci sděleny do 10 minut nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, dopravce přepraví zboží zpět prodávajícímu. Povinnost dopravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží prodávajícímu. Vrácen zboží prodávajícímu, či přejezd na novou adresu je účtován dle tarifů z ceníku.
Z důvodu nezastižení adresáta na určeném místě lze provést opakované doručení zboží. Bylo-li opakované doručení zboží způsobeno vinou chybných nebo neúplných údajů v kontaktech na příjemce ze strany kupujícího, náleží prodávajícímu poplatek za opakované doručení ve výši dvojnásobku poplatku za běžné doručení. Opakované doručení zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku, nebo ve sděleném termínu, kdy se bude příjemce nacházet na dané adrese. Poplatek lze uhradit osobně na jedné z provozoven nebo on-line platbou. V případě neuhrazení poplatku ze strany kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží příjemcem.

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.
Způsoby úhrady
Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy.
předplatba – při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet 
osobní odběr – platí v hotovosti při osobním odběru.

WARRANTY AND COMPLAINTS

WARRANTY AND COMPLAINTS AND RETURNS 

The recipient receives the goods by his signature, and also confirms that the goods are received in good condition. If the item is damaged (ie. Broken flowers), the Recipient prior to receiving the goods must notify the seller of the damage to the phone number listed on the site at the moment after, when he had a chance to inspect the goods. Later complaints will not be considered.
In the case of apparent damage to the goods the buyer has the right to replace it with the price reduction for goods or has the right to cancel the contract of sale. However, the seller is not liable for damage to the goods caused by the recipient.

Complaints will take only 24 hours after delivery

RETURNS

This is not the case for goods returns if that were made for you (like a customized wedding bouquet). Also for fast perishable goods (all tipes of bouquets, fruquet, fresh or chocolate covered fruits ets), computer programs and other recordings on CDs and DVDs if their packaging is broken ( workshop, floristik courses)

Other stuff you could return in not-broken packaging 24 h after sending complains on our e-mail: info@floridefiori.store or phone +420 725 886 556

Money back transfer could take 14 days.

No returns possible 14 days after buying. 

Příjemce přebírá zboží svým podpisem a zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu. V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny), je příjemce před převzetím zboží povinen oznámit toto poškození prodávajícímu na telefonní číslo uvedené na webovách stránkách anebo na mail: info@floridefiori.store a to bez zbytečného odkladu po té, kdy měl možnost si zboží prohlédnout. Reklamace přijímáme nejpozději do 24 hodin. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
V případě prokazatelného poškození zboží má kupující právo na jeho výměnu, slevu z ceny zboží nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodávající však neodpovídá za poškození zboží, které způsobil příjemce.

ADOPTION AND EXECUTION OF ORDERS, THE SALES CONTRACT

ADOPTION AND EXECUTION OF ORDERS, THE SALES CONTRACT

Buyer’s order is a draft contract of sale and purchase of the current contract is concluded at the time of delivery of the mandatory consent of the buyer and the seller of this proposal (the mandatory confirmation of the order by the seller). From that moment between the buyer and seller enter into force on the mutual rights and obligations.

At the conclusion of the sales contract the buyer confirms that he is familiar with these terms, including the terms of the complaint, and agree with them. Before making a purchase, the buyer has the opportunity to properly examine the terms and conditions as well as conditions of the complaint, as well as get acquainted with them in detail.

Seller reserves the right to cancel the order or part of it before the conclusion of the sales contract in the following cases: the goods are not manufactured or supplied or a significant change in the price of goods supplied. If this happens, the seller shall immediately contact the customer to agree on how to proceed. If the buyer has paid part or all of the purchase price, this amount will be refunded to his account, the conclusion of the contract of sale does not occur.
All orders placed in this store are mandatory. The order can be canceled prior to its delivery. If the order is canceled before it expedition, and will be sent after the client may require for expenses related to the shipment of goods. Due to the nature of goods sold (the flowers are perishable cancellation is only possible if the bunch was harvested florist.) On receipt of the order, you will be automatically notified by email.
Order possible to cancel 24 hours before the time specified for delivery. Abolition can be made by sending a request by e-mail or by calling +420 725 886 556. To cancel, you must give your name, email address and order number.
Seller is not responsible for wrongly indicated contact data of the recipient, as well as for the fact that the recipient, for any reason, was not at the place of delivery within the agreed time specified in the order.
Changing colors
Taking into account the seasonality of flowers and direct dependence on imports of flowers from abroad Seller reserves the right to replace the Order of the variety (species) or color of flowers at a rate of not more than 35% relative to the bouquet pictures posted on the website online store.
If necessary, replace the colors of more than 35% Seller shall immediately contact the buyer to agree on the changes in the order.

PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY, KUPNÍ SMLOUVA

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem.
Pokud provedete storno objednávky do 24 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.
Záměna květin

Vzhledem k sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně 35 % oproti fotografii na stránkách internetového obchodu.

V případě nutné záměny vyšší než 35 % prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a bude dohodnut další postup.

© 2018 by Olga Losyeva. 

0
+420 725 886 556